หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และพุทธศักราช 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังนี้

ระดับปวช.

แผนกพาณิชยกรรม

  • สาขาการบัญชี
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอุตสาหกรรม

  • สาขาช่างยนต์
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง

ระดับปวส.

แผนกบริหารธุรกิจ

  • สาขาการบัญชี
  • สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  • สาขาการตลาด
แผนกอุตสาหกรรม

  • สาขาเทคนิคยานยนต์
  • สาขาไฟฟ้า