วิสัยทัศน์ VISION

มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ


พันธกิจ MISSION

  1. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ และเทคนิกยานยนต์
  2. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาได้
  3. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์
  4. วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถสร้างบุคลิกภาพ ประชาธิปไตย และวัฒนธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย สามารถดำรงตนเป็นตัวอย่างภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว เป็นโรงเรียนที่เกิดจากแนวความคิดของท่านผู้ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารการจัดการทางการศึกษา คือ ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง และ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ซึ่งทั้งสองท่านผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อให้ลูกหลานในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยมีแนวความคิดที่จะคืนกำไรให้กับสังคม

ในการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อให้บุตรหลานสามารถเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน อยู่กับพ่อแม่ เพื่อให้มีความอบอุ่นในครอบครัว เป็นการสร้างรากฐานทางสังคมให้ครอบครัวมีความอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว จึงเกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาของประชากรในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีประชากรของจังหวัดสระแก้วในอดีตจะไปเรียนในสถานศึกษาในต่างจังหวัดมากกว่าที่จะเรียนในจังหวัดของตน ด้วยประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของสองท่าน จึงมีแนวความคิดในการลงทุนเพื่อสังคมในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งหนึ่ง