ศึกษาดูงานที่บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก
สิงหาคม 31, 2016