หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา เปิดสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาดังนี้

ระดับปวช.

สาขาพาณิชยกรรม

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
สาขาอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ระดับปวส.

สาขาบริหารธุรกิจ

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาอุตสาหกรรม

  • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง