กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
เมษายน 18, 2018
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
มิถุนายน 26, 2018

โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษา

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี สระแก้ว ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561