อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
มิถุนายน 19, 2017

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ 21พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว