โครงการอบรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีและคริสเตียน

โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาอนามัยในช่องปากและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีและคริสเตียน โดย คริสตจักรสันติภาพสระแก้ว และคริสตจักรสวนแห่งชีวิต
ใน วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว