อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp ( E to E ) ครั้งที่ 2 ในหลักสูตร งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลารวม 75 ชั่วโมง โดยมีนักเรียน-นักศึกษา ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 20 คน ( เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ )