ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560  โดยเป็นกิจกรรมหลักสำคัญที่จัดขึ้นในทุกภาคเรียน เพื่อสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เกี่ยวข้อมูลในด้านต่างๆ  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่ง