กิจกรรมวันเด็ก 16 มกราคม 2562

16 มกราคม 2562 ท่าน ผ.อ.สมพร ฉลวย นำทีมคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กและมอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
จุดที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
จุดที่ 2 เทศบาลเมืองสระแก้ว
จุดที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์
จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านทับใหม่

วันที่ 11 มกราคม 2562 มอบของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเตียน
จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
จุดที่ 3 โรงเรียนคลองน้ำใส
จุดที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองผักขม
และลงพื้นที่แนะแนว ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สระแก้ว