การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สถานศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ONENESS FOR SUCCESS

ท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ดร.ชนากานต์ ยืนยง
ผู้รับใบอนุญาต
ท่าน ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ผู้จัดการ
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สถานศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ONENESS FOR SUCCESS
โดยมีบรรยายพิเศษในหัวข้อ Service Mind
-จากท่าน ผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
-นายจตุรงค์ เพชรสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี บรรยายพิเศษ เรื่อง 21st Century skills Learning skills, Lift skills, Digital skills ยุค Internet Century, Exponential Winner, Exponential Loser, ทักษะการสอนเพื่อพัฒนาคน, ตัวชี้วัดของครู, 10 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก, การทำงานแบบ Job Career Calling บทบาทครูในยุค Digital Disruption และคณะผู้บริหารแต่ละสถานศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยปทุมธานี แสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ณ ห้องประชุมบัวหลวงชั้น 3 อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี