previous arrow
next arrow
Slider
icon_1
icon_3
icon_2
icon_4
previous arrow
next arrow
Slider


ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับโรงเรียน


มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ

  1. โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การประชาสัมพันธ์ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ และเทคนิกยานยนต์
  2. โรงเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักตัดสินใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการและแก้ปัญหาได้
  3. โรงเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์
  4. โรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถสร้างบุคลิกภาพ ประชาธิปไตย และวัฒนธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย สามารถดำรงตนเป็นตัวอย่างภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้

เครือข่ายการศึกษา